Till vad kan man få stöd?

Ett projekt som genomför insatser inom något av följande prioriterade områden har möjlighet att få finansiering


1. Utveckling av näringslivet

Utveckling av nya produkter och tjänster
Gränsöverskridande nätverk och affärsrelationer
Utvidgning av marknader
  
Exempel på aktiviteter: metoder för gränsöverskridande affärsrådgivning, företagssamarbete inom marknadsutveckling och internationalisering, bransch och företagsspecifika kompetensutvecklingsprogram, gemensamma kvalitetssäkringsprinciper, gransreginala insatser för att tillvara ta den utveckling som sker inom oljeutvinningen, samarbete mellan företag och FoU-institutioner, insatser för att öka ungdomars delaktighet i näringslivsutvecklingen.


2. Forskning, utveckling och utbildning

Utbildningsinstitutioner utvecklar samarbete
Forskningsinstitutioner utvecklar gemensamma forskningsmiljöer inom näringslivsstödjande forskning och innovationsverksamhet
Näringsliv, offentliga aktörer samt forsknings- och utbildningsinstitutioner ökar sina kunskaper om mekanismerna bakom entreprenörskap, innovationer och framgångsrika innovationsmiljöer.
 
Exempel på aktiviteter: strategiska allianser och forskningsplattformar, gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, nya gemensamma utbildningar, nya lösningar kopplade till användning av oberoende teknik och virtuella inlärningsmiljöer i utbildningssamarbetet, student-, lärar-, praktikant- och forskarutbyte, nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap i skolan.

  
3.Regional funktionalitet och identitet

Gränsöverskridande lösningar som underlättar unformationsöverföring och rörlighet för personer och varor
Utveckling och fördjupning av det gränsöverskridande samarbetet inom service, infrastruktur och myndighetutövning
Aktiviteter som stimulerar kultur- och erfarenhetsutbyte samt kunskaps utveckling.
 
Exempel på aktiviteter som kan stödjas: Utveckling av gemensamt offentligt serviceutbud och gemensam infrastruktur, utveckling av olika gränskommunala gemensamma strukturer, myndighetssamarbete, t.ex. inom miljö (metod- och kunskapsutveckling, gemen­samma uppföljningsprocesser, inventering osv.), motverkande av strukturella problem som hindrar fri rörlighet av varor och tjänster mellan länderna, åtgärder för att främja mer integrerad arbetsmarknad, småskaliga projekt som utvecklar kontakter mellan regionens unga människor, utveckling av informationskanaler som ökar invånarnas kunskaper om sin region, bevarande och utveckling av den gemensamma naturen och kulturarvet, förebyggande av risker orsakade av miljö och teknologi (t ex skydd mot översvämningar).


4. Delprogrammet SÁPMI –Gränslös utveckling

Gränsöverskridande nätverk för metod- och produktutveckling.
Utveckling av gemensamma forsknings- och/eller utbildningsmiljöer.
Synliggörande och/eller bevarande av samisk kultur.
 
Exempel på aktiviteter som kan stödjas: Stimulans av produkt-, tjänste- samt metodutveckling och marknadsföring genom skapande av gemensamma arenor för näringsföretagare, utveckling av strategiska miljöinsatser utifrån samiska behov och samiska kunskaper, nätverksbyggande åtgärder som främjar samisk kulturindustri och samiska kultur­aktiviteter, tematiska samarbetsprojekt inom t.ex. miljö, jämställdhet, traditionell samisk kunskap och urbefolkningsfrågor, utveckling av nätverk och samarbeten mellan forskningsinstitutioner, skolor, näringsliv och branschorganisationer utifrån samiska behov, genomförande av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom samiska ämnesområden, insatser för att främja den samiska språkutvecklingen, t.ex. gemensamma läromedel, material, utbildningar, medieutbud, etc, aktiviteter som attraherar samisk ungdom och som skapar mötesplatser t.ex. ungdomsseminarier, ungdomsevenemang, nätverksbyggande, ny informationsteknik, ungdomsportal etc.