Stödberättigande kostnader

Viktigt att tänka på om er ansökan om stöd till projekt blir beviljat: 

Varje projekt ska ha en separat projektredovisning, vilket innebär att kostnader, finansiering och intäkter som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Fakturorna ska vara ställda till stödmottagaren, kostnaderna ska höra till projektet och de aktiviteter som anges i beslutet om stöd.

Direkta kostnader är stödberättigande om de

• är additionella, dvs. tillkommen utöver stödmottagarens ordinarie verksamhet
• har bokförts hos stödmottagaren
• är betalda av stödmottagaren
• har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande
• är relaterade till projektbeslutet avseende budget och verksamhet
• har uppkommit under den projektperiod som fastställts i beslut om stöd
• kan styrkas av stödmottagaren genom uppvisande av fakturor, lönelis-tor, bokföringsunderlag etc.
• har uppkommit efter offentlig upphandling eller i övrigt affärsmässiga villkor.