Mål och strategier

I Nord/Sápmi förverkligas möjligheterna genom gränsregionalt samarbete

Programmets vision tar fasta på de möjligheter som finns i regionen; unika natur- och kultur­tillgångar, sammanhållningen över gränserna, starka basindustrier, spetskompetens och näringar med tillväxtpotential.  Samarbetet underlättas av förbättrade och ökade kommunikationer och ger en dynamik där idéer utvecklas till nya kunskaper, produkter och tjänster. Nord/Sápmi är en attraktiv och livskraftig region där människorna känner samhörighet över gränser­na och är stolta över sin region och sina särdrag.

 

Nord

Interreg IVA Nords övergripande mål är att förstärka programområdets konkurrenskraft och samman­hållning.
Förstärkt regional konkurrenskraft innebär ett ökat antal nya och/eller befintliga företag som klarar av att växa i konkurrens med andra företag, inom regionen och i andra delar av världen. Förstärkt regional sammanhållning innebär ett antal sociala nätverk och kontakter som skapas genom mänskliga möten när programmet genomförs.

Sápmi

Delprogrammet Sápmis övergripande mål är att, med användning av det samiska samhällets alla resurser, utveckla samiskt kultur- och näringsliv utifrån ett ekologiskt och långsiktigt resursutnyttjande.