Nationell offentlig medfinansiering

För att kunna söka EU-stöd till ert projekt måste ni också ha nationell offentlig finansiering. Av den totala offentliga finansieringen kan EU-stödet maximalt uppgå till 60% i prioriterade områden 1 - 3 och 65% i prioriterat område 4. Resterande skall vara nationell offentlig finansiering.

Som offentlig medfinansiering räknas till exempel medel från statliga myndigheter och verk, regionförbund, landskapsförbund, kommuner, landsting samt universitet.

Observera att ni måste ansöka om medfinansiering hos respektive medfinansiär. Tänk på att söka i god tid!

Norge
Norska parter vänder sig till Troms fylkes kommun för finansiering genom IR-medel och till norsk nationell medfinansiär för finansiering genom norska offentliga medel. För norsk del gäller att finansieringen kan vara maximalt 50% IR-medel och resterande måste då vara annan nationell offentlig finansiering.