Förutsättningar för stöd

Kan ert projekt få stöd?


Projektets insatser måste överensstämma med programmets mål och inriktning.

Projektet måste ha partner från minst två länder (Sverige, Finland eller Norge).

För prioriterade områden 1 till och med 3 ska minst 40% av den totala offentliga finansieringen bestå av nationella offentliga medel och för prioriterat område 4 ska den vara minst 35%. Läs mer om nationell offentlig medfinansiering.

Vissa villkor ska vara uppfyllda för att beviljat stöd ska kunna betalas ut - se mer information om vilka typer av villkor som gäller i;

Handledning och upplysningar samt Villkorsbilagan.