EU:s strategi för Östersjön

Den 26 oktober 2009 antog Europeiska rådet en strategi för Östersjön. Huvudsyftet med EU:s Östersjöstrategi är att närmare knyta ihop länderna och de över 100 miljoner människor som lever i regionen. EU:s Östersjöstrategi är en makroregional strategi som syftar till att skapa en renare och mer hållbar miljö, öka konkurrenskraften och tillgängligheten samt bidra till en säkrare Östersjöregion.
Östersjöstrategin innehåller 15 prioriterade områden som återfinns inom de tematiska områdena En miljömässigt hållbar region, En blomstrande region, En tillgänglig och attraktiv region, samt En trygg och säker region.

Temat En miljömässigt hållbar region omfattar följande prioriterade områden:
1) att minska tillförseln av näringsämnen till godtagbara nivåer
2) att bevara naturområden och den biologiska mångfalden, även när det gäller fisket,
3) att minska användningen av farliga ämnen och dessas påverkan,
4) att bli en föregångsregion när det gäller rena sjötransporter,
5) att mildra klimatförändringar och anpassa sig till dem.

Temat En blomstrande region omfattar följande prioriterade områden:
6) att undanröja hindren på den inre marknaden i Östersjöområdet,
7) att dra full nytta av regionens potential när det gäller forskning och innovation,
8) att genomföra småföretagsakten för att främja företagande, stärka de små och medelstora företagen och använda de mänskliga resurserna mer effektivt,
9) att göra jordbruket, skogsbruket och fisket mer hållbart.

Temat En tillgänglig och attraktiv region omfattar följande prioriterade områden:
10) att öka tillgången tillenergimarknaderna och göra dessa mer effektiva och säkra,
11) att förbättra interna och externa transportförbindelser,
12) att bevara och öka Östersjöområdets attraktionskraft, särskilt genom utbildning, turism och hälso- och sjukvård.

Temat En säker och trygg region omfattar följande prioriterade områden:
13) att bli ledande när det gäller sjösäkerhet och sjöfartsskydd,
14) att stärka skyddet mot större katastrofer till sjöss och på land,
15) att minska omfattningen av gränsöverskridande brottslighet och de skador den orsakar.

Ladda ned EU:s strategi för Östersjön (pdf)

För mer information om Östersjöstrategin kan ni gå in på
Östersjöstrategins egna webbplats http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Svenska regeringens information om Östersjöstrategin finns på:
http://www.regeringen.se/sb/d/12827

Alla EU-program som verkar inom Östersjöstrategins område ska medverka till att uppfylla strategins mål så gott som det är möjligt. Detta innebär till exempel att projekt inom Nordprogrammet som stödjer strategin kommer att rapporteras in mot strategins prioriterade områden.