Aktuellt i programprocessen

September 2014
Programförslaget har nu granskats av EU-kommissionen som i dagarna har lämnat synpunkter till deltagande länders departement.  

Juni 2014
Förberedelserna inför programstart för Interreg Nord 2014-2020 går vidare. Länsstyrelsen i Norrbottens län har arbetat med färdigställandet av förslaget till ett nytt program under hösten-13 och våren -14. Arbetet har skett i samverkan med Region Västerbotten i Sverige, Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens förbund i Finland, Finnmarks, Troms och Nordlands fylken i Norge samt Sametingen i Sverige, Finland och Norge.  

Programförslaget godkändes av den svenska, finska och norska regeringen i maj/ juni och skickades till EU- Kommissionen i slutet av juni. Hädanefter har kommissionen sex månader på sig att godkänna förslaget.

Man kan sammanfatta förslaget till Interreg Nord 2014- 2020 enligt följande:

Det geografiska delområdet Nord omfattar Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige, Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland samt Finnmarks, Troms och Nordlands fylken i Norge.

Det geografiska delområdet Sápmi omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län(Idre samebyns område) i Sverige, Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland samt Finnmarks, Troms, Nordlands, Nord-Tröndelags, Sör- Tröndelags fylken samt del av Hedmarks fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge.   Programmet kommer att fokusera på fyra insatsområden; Forskning och Innovation, Entreprenörskap, Kultur och Miljö samt Gemensam arbetsmarknad.

Nord 2014-2020 har tilldelats ca 42 Miljoner Euro i EU-stöd, en viss ökning jämfört med föregående programperiod. Till det kommer nationell offentlig och privat medfinansiering samt Norges IR-midler och nationell offentlig och privat finansiering. EU-stödet kan uppgå till max 65 % av budgeten och privat finansiering kan växla upp EU-medel.

Förvaltande myndighet har som ambition att öppna programmet tidigast från årsskiftet 2014/2015. Mer information återkommer under hösten.

Mars-april 2014
Programförslaget granskas nu på departementen i Sverige, Finland, Norge. När länderna har godkänt programförslaget skickas det in till EU-Kommissionen. Programmet förväntas tidigast kunna godkännas av EU-kommissionen under andra halvåret 2014.

November 2013
Ett programförslag har nu lämnats in till regeringarna i Sverige, Finland och Norge. Tillsammans med programförslaget har även en rapport från Kontigo avseende förhandsutvärdering av programmet lämnats in. Regeringarna väntas fatta beslut om programförslaget tidigast under mars/april 2014. När regeringarna i Sverige, Finland och Norge är överens om programförslaget kommer det att skickas in till EU-kommissionen som är den instans som slutligen fattar beslut om att godkänna programmet. EU-kommissionen väntas fatta beslut om att godkänna av programmet tidigast under hösten 2014. När programmet är godkänt av EU-kommissionen kan ansökningsomgång 1 öppnas.

Oktober-november 2013 
På uppdrag av regeringen har ett preliminärt utkast till europeiskt territoriellt samarbets-program Interreg Nord 2014 - 2020 tagits fram av Norrbottens Länsstyrelse.  Interreg Nord 2014-2020 är ett program som syftar till att skapa gränsöverskridande strukturer och mötesplatser som bidrar till gränsregional utveckling och gemenskap. Enligt direktivet och nationell lagstiftning om miljöbedömning av vissa planer och program ansvarar Norrbottens länsstyrelse för miljöbedömning av Interreg Nord programmet. I arbetet med miljöbedömning har Länsstyrelsen i Norrbottens län biståtts av Kontigo AB och Språkfabriken AB. Allmänheten ges nu möjlighet att studera dokumenten och ge sina synpunkter. Interreg Nord 2014-2020 programutkast och miljöbedömning kommer att finnas synlig för allmänheten under tiden 2013-10-21 – 2013-11-21 på Norrbottens Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/norrbotten och på Interreg Nords hemsida www.interregnord.com  Länsstyrelsen i Norrbottens län behåller sig rätten att göra justeringar och kompletteringar i programmet innan den skickas till regeringen den 25-11-2013. Kontaktperson på Norrbottens länsstyrelse är Kairi Pääsuke kairi.paasuke@lansstyrelsen.se eller Iiris Mäntyranta iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se

Nedan kan ni ladda ned miljörapporten samt det senaste utkastet till program, vilket kontinuerligt kommer att förändras fram till den 25 november då ett färdigt förslag till program ska lämnas till regeringarna i Finland, Sverige och Norge.
Miljörapport från Kontigo

Programutkast

September 2013
Nordprogrammet arrangerade en konferens med namnet "Nord blickar framåt" i Levi i Finland. Klicka här för att komma till presentationer från dagarna!