Nord 2014-2020

Regeringen har gett i uppdrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län att förbereda utarbetandet av förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Nord inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete 2014- 2020.  

Svenska Näringsdepartementet och finska Arbets- och näringsministeriet är överens om att Länsstyrelsen i Norrbottens län i samråd med Samverkansorganet i Västerbottens län, Lapplands förbund, Norra Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund, Nordlands, Troms och Finnmarks fylkeskommuner, Sametinget i Sverige, Sametinget i Norge och Sametinget i Finland, ska samordna framtagandet av ett förslag till gränsöverskridande program för europeiskt territoriellt samarbete i programområdet Nord. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska samordna arbetet.  Direktivet har tagits fram i dialog med norska kommunal- och regionaldepartementet.  

Förslaget i operativt program ska ta sin utgångspunkt i strategier för länens/ regionernas/ fylkenas utveckling. Utvärderingar, erfarenheter och lärdomar från tidigare programperioder ska tillvaratas. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för att europeiska, nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra och så effektivt som möjligt bidra till målen i Europa 2020- strategin. Förslaget till program ska också bidra till målen i EU:s strategi för Östersjöregionen.