Redovisning och rapportering

I länkarna till vänster kan ni hitta de dokument och blanketter som behövs för att redovisa ert projekt och ansöka om utbetalning. 

När ni fått ett positivt beslut om stöd till ert projekt ska den part som är Lead Part skriva på den så kallade villkorsbilagan som följer med beslutet. Villkorsbilagan ska skickas tillbaka till Förvaltningsmyndigheten senast 2 månader efter att ni fått beslutet.

Sedan ska ni med jämna mellanrum redovisa och rapportera om hur det går med ert projekt. Detta gör ni genom att varje deltagande projektpart fyller i och skickar in blanketten "Redovisning till nationell kontrollant" till sin nationella kontrollant. Svenska parter skickar till Länsstyrelsen i Norrbotten och finska parter till sin certifierade revisor. De nationella kontrollanterna granskar era redovisningar och utfärdar sedan intyg över godkända kostnader.

Ni ska också ansöka om utbetalning av det beviljade stödet. Den part som är Lead Partner ska sammanställa alla intygen från parternas kontrollanter och fylla i blanketten "ansökan om utbetalning". En lägesrapport ska bifogas ansökan om utbetalning. Utbetalning sker till Lead Partner som fördelar stödet mellan parterna enligt ert samarbetsavtal.