Förändringar i projektet

När det sker förändringar i ert projekt så är det alltid viktigt att kontakta programsekretariatet. När ni ska ansöka om ett ändringsbeslut så ska ansökan vara skriftlig, innehålla en motivering till varför ändringsbeslutet behövs och ansökan ska vara underskriven av Lead Partner.

Förändringar som avser överskridande av ett kostnadsslag:

Om projektverksamhetens inriktning kan anses oförändrad tillåts förändringar i enskilda kostnadsslag med upp till 10 % utan särskilt ändringsbeslut.

Ni behöver alltså inte ansöka om ändringsbeslut för detta men uppmärksamma i läges-/slutrapport att avvikelse finns.

Om förändringen är högre än 10 % på ett kostnadsslag ska ni ansöka om att få ett ändringsbeslut.

Förändring som innebär att projektet byter Lead Partner

Om Lead partner (LP) av någon anledning inte längre kan vara LP ska den ursprungliga stödmottagaren begära att få överlämna projektet till den nya stödmottagaren, ev tillsammans med ett avtal som är upprättat mellan den gamla och den nya stödmottagaren.

Stödmottagaren ska meddela samtliga medfinansiärer om byte av LP. Stödmottagaren ska till förvaltningsmyndigheten visa att övriga medfinansiärer godkänt byte av LP. Om bytet av LP medför att den beviljade nationella medfinansieringen inte längre kan klaras skall stödmottagaren genast rapportera detta skriftligen till förvaltningsmyndigheten.

Den nya stödmottagaren får hela beslutet om stöd utskickat till sig tillsammans med villkorsbilagan, informationsmaterial etc. Kopia av beslutet skickas till den tidigare stödmottagaren. Den nya stödmottagaren ska skicka in alla projektuppgifter som behövs för att kunna bevilja stödet till den nya stödmottagaren (som ex kontonummer, revisor, momsskyldighet, bank etc)

Sidan uppdaterad 2012-01-09