Restaurering av flodpärmusselbestånd genom nya metoder

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnRestaurering av flodpärlmusselbestånd genom nya metoder
ProjektbeskrivningProjektsyftet är: 1) Att hitta nya metoder och utvägar för restaurering av sterila musselpopulationer på tillbakagång samt testa för fortplantning kritiska faktorer. 2) Erbjuda uppdaterad information om bevarandet av musselpopulationer för offentlig och privat sektor som genom sitt beslutsfattande och verksamhet kan påverka tillståndet i älvmiljön. 3) Utvidga och fördjupa det nordiska gränsöverskridande samarbetet mellan myndigheterna i inventering, uppföljning och bevarandet av flodpärlmusselbestånd samt utveckla denna verksamhet genom konkreta åtgärder för restaurering av musselbestånd på tillbakagång. Projektets mål är: 1) Att producera uppdaterad information om orsaker till att musselbestånden gått tillbaka samt metoder och utvägar som syftar till att upprätthålla och restaurera sterila populationer. Dessa metoder kan utnyttjas i bevarandet av musselpopulationer inom hela EU-området. 2) Erbjuda konkret information om sätt att skydda och bevara musselpopulationer. Denna information erbjuds i projektets slutrapport, i flerspråkiga broschyrer samt på separata informationsmöten under projektet. Informationen inriktas så omfattande som möjligt till nationella och lokala beslutsfattare samt till både offentliga och privata aktörer som är i beröring med musselbevarandet eller -forskningen eller till instanser som genom sin verksamhet kan påverka tillståndet i älvmiljön.
HuvudsökandeMetsähallitus
Övriga medverkandeELY-centralen, Jyväskylä universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Bioforsk Jord och miljö, Bioforsk Nord Holts.
Tidsperiod2011-06-01 - 2014-05-31
Beslutsdatum2011-06-23
Beviljade EU-medel511948
Total projektkostnad1481327

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMatti Mela
E-postmatti.mela@metsa.fi