Mara Nord

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnMara Nord
ProjektbeskrivningSyfte och mål Projektets övergripande syfte är att öka samarbetet mellan de nordiska vägförvaltningarna, forskningsinstitutioner och näringslivet inom användning av GPR-metod i planering av vägunderhåll. Samarbetet leder till nätverk som förstärker regionens kompetens inom detta område. Projektets målsättning är att visa vilken potential GPR-metoden har för den nordiska marknaden i samband med planering av vägunderhåll. Kvalitén på vägarna blir bättre och ekonomiska fördelar kommer att uppnås. I och med den nordiska harmoniseringen inom detta område kommer kvalitén på upphandlingar att säkerställas och underlaget breddas. I förlängningen underlättas vägförvaltningarnas arbete. För att nå de övergripande målen i projektet har följande delmål identifierats: • Utjämning av kunskapsluckorna – för att få större förståelse för GPR-metoden måste olika typer av utbildning utvecklas och genomföras. Även informationsspridningen av metoden är viktig. Det pedagogiska materialet som utvecklas i projektet kommer att användas senare för att utbilda nya experter. • Förenkling av gränsöverskridande rutiner – rekommendationer och harmonisering av upphandling och anbudsförfarande kommer att tas fram och enas om mellan länderna. • Främjande av spetskompetens inom området – ytterligare forskning om metoden behövs och resultaten kommer att bidra till harmoniseringsprocessen mellan länderna. Forskningen kommer att utveckla ytterligare spetskompetens, som i sin tur ger ett mervärde för regionen och ytterligare förstärker vår roll som experter inom GPR Genom att kombinera de olika delarna kommer projektet att förstärka samarbetet mellan forskning, ländernas vägförvaltningar och regionens näringsliv.
HuvudsökandeRovaniemen Koulutuskuntayhtymä (RAMK)
Övriga medverkandeOulun seudun koulutuskuntayhtymä (OAMK), Lapin tiepiiri, Vägverket
Tidsperiod2009-10-01 - 2011-12-31
Beslutsdatum2009-10-23
Beviljade EU-medel368229
Total projektkostnad751715

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonAri Karjalainen
Telefon+358 40 510 8427
E-postari.karjalainen@ramk.fi