Forestry impact and water management...

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnForestry impact and water management in Torne International River Basin
ProjektbeskrivningSyftet med projektet är att ta fram en gemensam finsk-svensk åtgärdsplan för återställning av vattenmiljöer i Torneälvens internationella avrinningsdistrikt och stärka samverkan mellan aktörer som berörs av åtgärdsarbete i vatten inom området. Projektet fokuserar på åtgärder med koppling till historisk och nutida påverkan från skogsbruk i området. Projektet omfattar kartering av miljötillstånd och åtgärdsbehov i biflöden, utvärdering av skogsbrukets miljöhänsyn mot vattenmiljöer samt detaljerade åtgärdsplaner för två biflöden på avrinningsområdesnivå. Målet är en konkret och detaljerad åtgärdsplan som kan användas av regionala myndigheter, kommuner, intresseorganisationer för fisk och fiske vid återställning av vattendrag som påverkats av skogsbruk. Åtgärdsplanen ska vara förankrad bland lokala och regionala aktörer längs Torneälven så att det framtida åtgärdsarbetet blir så effektivt som möjligt. Ett delmål är att harmonisera de nationella bedömningsverktygen och få en gemensam syn på åtgärdsbehoven i Torneälvens biflöden. Det långsiktiga målet med själva åtgärdsplanen är att förbättra förutsättningarna för vandrande fisk som öring och lax vilket i sin tur kan gynna fiske och turism. Även andra arter knutna till rinnande vatten, till exempel flodpärlmussla, gynnas av åtgärder som förbättrar livsmiljöerna för fisk.
HuvudsökandeLänsstyrelsen i Norrbotten
Övriga medverkandeSkogsstyrelsen Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Metsähallitus Lapin Metsäkeskus
Tidsperiod2011-01-01 - 2013-12-31
Beslutsdatum2010-10-20
Total projektkostnad719100

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonBo Sundström
E-postbo.sundstrom@lansstyrelsen.se